Giriş Kayıt

ÜYE GİRİŞ

Kullanıcı Adı *
Şifre *
Beni hatırla

Bir hesap oluşturun

Yıldız (*) işaretli alanlar gerekli.
İsim *
Kullanıcı Adı *
Şifre *
Şifre doğrulayın *
E-posta *
E-posta doğrulayın *
Captcha *

Vergi

2014 YILI Had ve Miktarlar

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR
MADDE NO – KONUSU
 
 
MADDE 177-
Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;
- Alış tutarı
- Satış tutarı
150.000
200.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı
80.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı
150.000
MADDE 232-
Fatura kullanma mecburiyeti
800
MADDE 252-
Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç
2,10
MADDE 313-
Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar
800
MADDE 343-
En az ceza haddi
- Damga vergisinde
- Diğer vergilerde
9,70
19
MADDE 352-
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
110
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest
meslek erbabı
70
3 - İkinci sınıf tüccarlar
36
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi
olanlar
17
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
9,70
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
4,40
II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
60
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest
meslek erbabı
36
3 - İkinci sınıf tüccarlar
17
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi
olanlar
9,70
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
4,40
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
2,40
MADDE NO – KONUSU 2014 Yılında
Uygulanacak Miktar(TL)
MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer
şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 190 ,97.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 190,9.700,97.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 190
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 4.400
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 230
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek oplam özel usulsüzlük cezası 700 azami 140.000
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 970
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
700
MADDE 355- b) Damga Vergisinde
- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,60
MÜKERRER
MADDE 355-
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.200
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında 600
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 300
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta
idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna
uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük
cezası 970.000
 

1.1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2014 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.300 TL olarak tespit edilmiştir.

1.2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere 12.00 TL olarak tespit edilmiştir.

1.3. Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 800 TL, ikinci derece engelliler için 400 TL, üçüncü derece engelliler için 190 TL olarak tespit edilmiştir.

1.4. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 5.500 TL, diğer yerlerde 3.800 TL olarak tespit edilmiştir.

1.5. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere;

- 1 numaralı bent için 77.000 TL ve 110.000 TL,

- 2 numaralı bent için 38.000 TL,

- 3 numaralı bent için 77.000 TL,

olarak tespit edilmiştir.

1.6. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2014 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 9.700 TL olarak tespit edilmiştir.

1.7. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2014 takvim yılıgelirlerine uygulanmak üzere 21.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.8. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2014 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.400 TL olarak tespit edilmiştir.

1.9. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

11.000 TL'ye kadar                                                                                                       % 15

27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası                                                        % 20

60.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL'nin

27.000 TL'si için 4.850 TL), fazlası                                                                              % 27

60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL, (ücret gelirlerinde

97.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750 TL), fazlası                                    % 35

2. Basit Usulde Vergilendirmeyle İlgili Hususlar

2.1. Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmişbulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2013 yılı için 284 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği2 ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

ŞAHSİ GELİRLERİN BEYANI

9.400 TL'ye kadar % 15

23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlası% 20

53.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL, (ücret gelirinde 80.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL) fazlası % 27

53.000 TL'den fazlasının 53.000 TL'si için 12.230 TL, (ücret gelirlerinde 80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 19.520 TL) fazlası% 35

 

 

 

NOT: İşbu yazımız, okuyanları aydınlatma mahiyetinde olup, hata ve nisyan müstesnadır. Ayrıca, bknz. Gelir İdaresi Başkanlığının Beyanname Düzenleme Rehberi.

 

 

 

Abbas YÜKSEL

Yeminli Mali Müşavir

 

“Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında …” ve nakdi sermayeye dayalı olarak elde edilen kar payı ve faiz gibi iratlar, menkul sermaye iradıdır (md. 75). Aynı maddede kar payları; hisse senetleri kar payları, iştirak hisselerinden doğan kazançlar ve kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları şeklinde vurgulanmıştır.

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi

Konu: Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi. Sirküler T. : 24.02.2012

Sirküler No : 2012 – 05

Mali mevzuatta 2011 yılına ait Gayrimenkul Sermaye İradı matrahı ile alakalı herhangi bir değişiklik olmamakla beraber, 414 sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile Maliye Bakanlığı, 2011 ve müteakip takvim yıllarında sadece gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri) elde eden mükelleflerin bu iratlarına ilişkin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’nca önceden doldurulup mükelleflerin onayına sunulacağı Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi’nin uygulamasına başlanılması ile ilgili düzenlemelerde bulunmuştur.

Devamını oku: Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi

2012'de Uygulanacak Had Ve Miktarlar

Gelir Vergisi Tarifesi (2012)

 

10.000 Türk Lirasına kadar

%15

25.000 Türk Lirasının 10.000 TL’si için   1.500 TL, fazlası

%20

58.000 Türk Lirasının 25.000 TL’si için  4.500 TL, fazlası

%27

58.000 Türk Lirasından fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL, fazlası

%35

Gelir Vergisi Tarifesi (2012) (Ücretlilerde)

10.000 Türk Lirasına kadar

%15

25.000 Türk Lirasının 10.000 TL’si için   1.500 TL, fazlası

%20

88.000 Türk Lirasının 25.000 TL’si için  4.500 TL, fazlası

%27

88.000 Türk Lirasından fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 TL, fazlası

%35

 

Devamını oku: 2012'de Uygulanacak Had Ve Miktarlar

Kanuni Defterlerin İbraz Edilememesi

Konu :Kanuni Defterlerin İbraz Edilememesinin                       Sirküler T. :  16/12/2011
            Sonuçları. (Hatırlatma-3)                                                 Sirküler No.: 2011 - 021                                          
     

 
 Vergi mevzuatımıza göre defterlerin her ne surette olursa olsun ilgililere ibraz edilememesi

 halinde;                                 
              
-   Usulsüzlük cezası,

Devamını oku: Kanuni Defterlerin İbraz Edilememesi