Giriş Kayıt

ÜYE GİRİŞ

Kullanıcı Adı *
Şifre *
Beni hatırla

Bir hesap oluşturun

Yıldız (*) işaretli alanlar gerekli.
İsim *
Kullanıcı Adı *
Şifre *
Şifre doğrulayın *
E-posta *
E-posta doğrulayın *
Captcha *

EĞİTİMLER

iletikom Dr-Voice İletişim eğitimleri Satış Eğitimleri Çağrı Merkezi Danışmanlığı

YÖNETMELİK
 
Ulaştırma Bakanlığından:

İNTERNET ALAN ADLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; “.tr” uzantılı İnternet alan adları yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 5 inci, 34 üncü ve 35 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar ve kısaltmalar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Alan adı: “.tr” uzantılı İnternet alan adını,

             b) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

             c) CENTR: Avrupa Ulusal Üst Düzey Alan Adı Kayıt Kurumları Konseyini,

             ç) ICANN: İnternet Tahsisli Adlar ve Sayılar Kurumunu,

             d) İnternet alan adı: İnternet üzerinde bulunan bilgisayar veya İnternet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan İnternet protokol adresini tanımlayan adları,

             e) İnternet alan adı sistemi: Okunması ve akılda tutulması kolay olan ve genelde aranan adres sahipleri ile ilişkilendirilebilen simgesel isimlerle yapılan adreslemede,  karşılığı olan İnternet protokol adresini bulan ve kullanıcıya veren sistemi, 

             f) İnternet protokol adresi: Belirli bir ağa bağlı cihazların birbirini tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve veri alışverişinde bulunmak için kullandıkları İnternet Protokolü standartlarına göre verilen adresi,

             g) Kanun: 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

             ğ) Tahsise kapalı adlar listesi: Alt alan adları ile mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olma gibi sebeplerle tahsisine izin verilmeyen alan adlarından oluşan listeyi,

             h) Tahsisi kısıtlı adlar listesi: Tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş alan adlarından oluşan listeyi,

             ı) Kayıt Kuruluşu (KK): Başvuru, yenileme, iptal gibi alan adları ile ilgili işlemlerin  yapılmasına aracılık eden tarafı,

             i) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

             j) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

             k) Rehber: Tahsisli alan adlarına ilişkin alan adı sahibinin iletişim bilgileri ile alan adının tahsis süresinin başladığı ve bittiği tarihler gibi bilgileri içeren bir veritabanını,

             l) Rehberlik hizmeti: Rehberde bulunan verilerin kamuoyunun erişimine açık tutulması hizmetini,

             m) RIPE NCC: RIPE Şebeke Koordinasyon Merkezini,

             n) .tr ağ bilgi sistemi (TRABİS): “.tr” uzantılı internet alan adı sisteminin ve buna ait merkezi veritabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine ve rehberlik hizmetinin sunulmasına ve alan adı başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân veren, tüm bu faaliyetlerin güvenli ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği sistemi,

             o) Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS): Alan adları ile ilgili ihtilafların çözüm sürecini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürüten kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını, üniversiteleri veya uluslararası kuruluşları,

ifade eder.

             (2) Bu Yönetmelikte geçen ve yukarıda yer almayan tanımlar ve kısaltmalar için, ilgili mevzuatta yer alan tanımlar ve kısaltmalar geçerlidir.

             İlkeler

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıda belirtilen temel ilkeler gözetilir:

             a) Objektif nedenler aksini gerektirmedikçe niceliksel ve niteliksel devamlılık, ayrım gözetmeme, düzenlilik, verimlilik, nesnellik, orantılılık, şeffaflık, kaynakların etkin kullanılması ve teknoloji bağımsız davranılması,

             b) Serbest ve etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması,

             c) Tüketici haklarının korunması,

             ç) Hizmet kalitesinin yükseltilmesinin teşvik edilmesi,

             d) Uluslararası uygulamaların ve standartların dikkate alınması,

             e) Alan adlarına yönelik uygulamaların ülke koşullarına uygun, etkin ve uzun vadeli çözümler olması,

             f) Makul koşullarda, kolaylıkla faydalanılabilecek uygulamaların teşvik edilmesi,

             g) Gerçek ve tüzel kişilerin talep ettikleri hizmet dışında herhangi bir hizmeti satın almak zorunda bırakılmaması,

             ğ) Üçüncü kişilerin haklarının korunması.

İKİNCİ BÖLÜM

Alan Adlarının Yapısı ve İlgili İşlemler

             Alan adlarının yapısı

             MADDE 5 – (1) Alan adlarının yapısı “a.b.tr” ve “a.tr” şeklindedir. Her iki yapıya özel hususlar bu Yönetmeliğin ekinde düzenlenmiştir.

             Başvurulabilecek alan adları

             MADDE 6 – (1) Başvuruda bulunulabilmesi için bir alan adının “a” kısmının;

             a) Yalnız harfler (a-z), rakamlar (0-9) ve tire (-) işaretinden oluşması,

             b) En az iki en fazla altmışüç karakter uzunluğunda olması,

             c) Tire (-) işareti ile başlamaması ve/veya bitmemesi,

             ç) Yalnızca üçüncü ve dördüncü karakterlerin birlikte tire (-) olmaması,

             d) Başkasına tahsisli olmaması,

             e) Tahsise kapalı adlar listesinde yer almaması

gerekmektedir.

             Alan adı başvurusu

             MADDE 7 – (1) Alan adına sahip olmak üzere gerçek veya tüzel kişiler başvurabilirler. Birden fazla alan adı için başvuruda bulunulabilir.

             (2) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan koşulları karşılamayan alan adları için yapılan başvurular kabul edilmez.

             (3) Kişiler başvuru için Kurumun İnternet sitesinde yer alan KK’lardan birini tercih ederler. Kişiler, tercih ettikleri KK’nın İnternet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuru formunun tam ve doğru olarak doldurulmaması halinde alan adı başvurusu kabul edilmez.

             (4) Kişiler, başvuru sırasında, yanlış bilgi verme, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etme gibi fiillerin hukuki sonuçları konusunda genel olarak bilgilendirilirler.

             (5) Kişiler, başvuru sırasında, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceklerini, alan adını hukuka aykırı bir şekilde kullanmayacaklarını ve iptal veya feragat durumunda bu işlemlerin kendi lehlerine bir hak doğurmayacağını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler.

             (6) KK, alan adı başvuru talebini almasını müteakip TRABİS üzerinden gerekli işlemleri yapar.

             Alan adı tahsisi

             MADDE 8 – (1) Alan adı tahsisleri belgeli veya belgesiz olarak iki yöntemle yapılır.

             (2) Belgesiz alan adı tahsisi “ilk gelen ilk alır” kuralının geçerli olduğu tahsislerdir. İlk gelenin tespitinde, alan adı başvurusunun TRABİS’e ulaştığı zaman kaydı esas alınır.

             (3) Belgeli alan adı tahsisi, ilgili bilgi ve/veya belgelerin başvuru sahibi tarafından KK’ya verilmesini ve bu bilgi ve/veya belgelerin TRABİS’e ulaştırılmasını müteakip yapılan tahsislerdir. Belgeli olarak tahsis edilecek alan adları bu Yönetmeliğin ekinde düzenlenmiştir.

             (4) KK’ların, TRABİS üzerinden başvuru işlemlerini tam ve doğru olarak tamamladıkları ve ücretini ödedikleri alan adları, başvuru sahiplerine tahsis edilir.

             (5) Alan adı bir defada en az bir en fazla beş yıl süre için tahsis edilir.

             Yenileme

             MADDE 9 – (1) KK, alan adının tahsis süresinin bitmesine asgari üç ay kala alan adı sahibini asgari elektronik posta yoluyla bilgilendirir ve alan adı sahibinden yenileme işlemini gerçekleştirmesini talep eder. 

             (2) Sahip olduğu alan adının tahsisini yenilemek isteyen kişi, bu üç aylık süre içinde alan adının tahsisini yenilemek üzere bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde başvuruda bulunur. Bu talep doğrultusunda KK’nın TRABİS üzerinden gerekli işlemleri tamamlamasını ve yenileme ücretini ödemesini müteakip alan adı tahsisi yenilenir. 

             (3) Tahsis süresinin sonuna kadar yenileme işlemi tamamlanmayan alan adının kullanımı iki ay süre ile durdurulur. Bu süre içinde alan adı sahibinin başvurusu üzerine alan adı tahsis işlemi yenilenir. Aksi halde alan adı yeniden tahsise açılır.

             (4) Yenileme sonrası tahsis süresi beş yılı aşamaz. Bu beş yılın sonunda sahip olunan alan adının tahsisi bu madde çerçevesinde yenilenebilir.

             Feragat

             MADDE 10 – (1) Kendisine tahsisli alan adını tahsis süresi bitmeden kullanmaya son vermek isteyen alan adı sahibi, alan adından feragat edebilir.

             (2) Alan adı sahibi hizmet almakta olduğu KK’ya ait İnternet sitesinde yer alan ilgili formu tam ve doğru olarak doldurarak feragat talebini iletir. KK’nın TRABİS üzerinden gerekli işlemleri tamamlamasını müteakip feragat talebinin gereği yapılır.

             (3) Alan adından feragat, alan adı sahibi lehine bir hak doğurmaz.

             (4) Feragat edilen alan adı yeniden tahsise açılır.

             İptal

             MADDE 11 – (1) Alan adı tahsisi aşağıda belirtilen durumlarda alan adı sahibi ve ilgili KK bilgilendirilerek TRABİS vasıtasıyla iptal edilir:

             a) Alan adı sahibinin verdiği bilgilerin tam ve/veya doğru olmadığının tespit edilmesi,

             b) Alan adının tahsise kapalı adlar listesine alınması,

             c) Alan adı tahsisinin iptali ile ilgili UÇHS tarafından Kuruma iletilen hakem ya da

hakem heyeti kararının bulunması ve kararın uygulanması için Kurum tarafından belirlenen gerekli şartların mevcut olması,

             ç) Alan adı tahsisinin iptaline yönelik bir mahkeme kararının bulunması.

             Yeniden tahsis

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yenileme için belirtilen sürenin sonunda yenileme için bir talep gelmemesi halinde ilgili alan adı yeniden tahsise açılır ve bu alan adının tahsise açıldığı bilgisi Kurumun İnternet sitesinde yayımlanır. Ancak yeniden tahsise açılan bu alan adları için bir ay süre ile başvuru talebi alınmaz.

             (2) Alan adının kara listeye alınma gerekçesi dışında başka bir gerekçeyle iptal edilmesi ve sahibinin alan adından feragat etmesi gibi durumlarda ilgili alan adı yeniden tahsise açılır ve bu alan adının tahsise açıldığı bilgisi Kurumun İnternet sitesinde yayımlanır. Ancak yeniden tahsise açılan alan adları için üç ay süre ile başvuru talebi alınmaz.

             (3) Yeniden tahsise açılan alan adları için başvuruların alınması ve bu alan adlarının tahsisi bu Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddeleri çerçevesinde yapılır.

             Satış ve devir

             MADDE 13 – (1) Alan adları satılabilir veya devredilebilir.

             (2) Satış veya devir işleminin gerçekleşmesi için hizmet alınan KK’nın İnternet sitesinde yer alan ilgili formun tam ve doğru olarak doldurulması gerekir. KK’nın, TRABİS üzerinden gerekli işlemleri tamamlaması halinde alan adının satışı veya devir işlemi doğrultusunda ilgili alan adı sahibi değişikliği gerçekleştirilir.

             (3) Gerçek kişilerin ölüm, gaiplik, gaiplik karinesi gibi durumlarında alan adı yasal mirasçılara devredilebilir.

             (4) Satılan veya devredilen alan adının kullanım süresi değişmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurumun Görevleri ve Yetkileri

             Kurumun görevleri

             MADDE 14 – (1) Kurumun görevleri aşağıda yer almaktadır;

             a) TRABİS’i kurmak ve işletmek veya belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde TRABİS’in üçüncü bir tarafça kurulması ve işletilmesini sağlamak,

             b) UÇHS’leri ve KK’ları belirlemek ve bunların iletişim bilgilerini İnternet sitesinde yayımlamak,

             c) Alan adı tahsis ve yenilemesine ilişkin ücretler ile uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesi ile ilgili işlemlere ilişkin ücretleri belirlemek ve gerektiğinde değişiklik yapmak, 

             ç) Tahsise açılacak veya kullanımına son verilecek alt alan adlarını belirlemek,

             d) Belgeli tahsis edilen alt alanların tahsisinde istenecek belgeleri belirlemek,

             e) Bu Yönetmelikte belirtilen veya Kurul tarafından belirlenen hallerle sınırlı olmak kaydıyla KK niteliğinde faaliyet yürütmek,

             f) Alan adı ihtilaflarına ilişkin kendisine iletilen mahkeme kararlarını, UÇHS’nin kendisine ilettiği ihtilafa konu olan alan adları ile hakem veya hakem heyeti kararlarını İnternet sitesinde güncel olarak bulundurmak ve bu kararların gereğini yerine getirmek,

             g) Kendisine iletilen talep ve şikâyetleri değerlendirmek ve mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almak,

             ğ) Her yıl Nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait faaliyet raporunu hazırlayarak Kurumun internet sitesinden ve gerekli olduğu hallerde diğer uygun araçlarla kamuoyuna duyurmak,

             h) ICANN, RIPE NCC, CENTR gibi kuruluşlar nezdinde gerekli çalışmaları yürütmek.

             Kurumun yetkileri

             MADDE 15 – (1) Kurum, bu Yönetmelik çerçevesinde görev alanına giren hususlara ilişkin olarak;

             (a) Gerekli gördüğü düzenlemeleri yapmaya,

             (b) İlgili mevzuat çerçevesinde KK’ları ve UÇHS’leri denetlemeye

yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Kuruluşları

             Kayıt kuruluşu

             MADDE 16 – (1) Kurum, KK’ların taşıması gereken nitelikleri, uyması gereken kuralları ve diğer hususları tespit eder ve bunları internet sitesinden ve  gerek olduğu hallerde diğer uygun araçlarla kamuoyuna duyurur.

             (2) KK olmak isteyen taraflar Kurum’a başvuruda bulunurlar. Kurum tarafından gerekli şartları taşıdığı tespit edilen taraflara KK olarak faaliyette bulunabilmelerini teminen faaliyet belgesi düzenlenir.

             Kayıt kuruluşlarının yükümlülükleri

             MADDE 17 – (1) KK’lar;

             a) İlgili mevzuata uymakla,

             b) Kullandıkları cihaz ve sistemler ile sundukları hizmetlerin erişilebilirliğini, güvenliğini, güvenilirliğini, bütünlüğünü sağlamakla, 

             c) Sundukları hizmetlerin kalitesi ve sürekliliği ile ilgili bir aksamanın yaşanmamasını sağlamakla ve bunun için yeterli sayıda nitelikli personel çalıştırmak ve gerekli teknik donanıma sahip olmakla,

             ç) Kişilere sundukları hizmetlere 7 gün 24 saat eşit erişim imkânı sağlamakla, 

             d) Alan adı başvurusu ve diğer işlemler sırasında kişilerden tam ve doğru bilgiler almakla; bu bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamakla; bu bilgileri güncellemekle, asgari yıllık olarak teyit etmekle, bilgi değişikliklerini TRABİS üzerinden Kuruma derhal bildirmekle, bu bilgileri Kurum ve yasal olarak yetkili kılınan taraflar haricinde hiçbir tarafa vermemekle ve alınma amaçları dışında kullanmamakla,

             e) Kendilerine yapılan alan adına ilişkin tahsis, yenileme, iptal gibi talepleri gerçek zamanlı ve TRABİS’te uygulanan yazılım standartlarına uygun olarak TRABİS’e iletmekle,

             f) TRABİS üzerinden yürüttükleri alan adına ilişkin işlemleri yerine getirirken gerekli özeni göstermekle,

             g) Kendilerinden hizmet alan ve almak isteyen kişileri; alan adına ilişkin başvuru, tahsis, yenileme, iptal, transfer gibi işlemlerle ilgili olarak bilgilendirmekle,

             ğ) Rehberlik hizmetine kendi İnternet siteleri üzerinden ücretsiz erişim imkânı sağlamakla,

             h) Alan adı ile ilgili işlemler dolayısıyla elde ettiği bilgi ve belgeleri alan adının kullanımının herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren en az 10 yıl süre ile saklamakla,

             ı) Faaliyetleri sona ereceği zaman KK’lar arası transfer işlemleri çerçevesinde gerekenleri yapmakla ve elindeki ilgili bilgi ve belgeleri Kuruma tam ve doğru olarak zamanında teslim etmekle,

             i) Her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait faaliyet raporunu Kuruma sunmakla, 

             j) Tanıtıcı bilgilerini, ilgili mevzuatı ve başvuru formunun örneğini kendisine ait “.tr” uzantılı alan adına sahip İnternet sitesinde ilgili tarafların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla,

             yükümlüdür.

             Kayıt kuruluşlarının faaliyetlerine son vermesi

             MADDE 18 – (1) KK’lar, faaliyetlerini sona erdirecek olmaları halinde Kurumu asgari üç ay önceden bilgilendirirler.

             (2) Kurum, bilgilendirilmesini müteakip KK’lar arası transfer işlemlerini derhal başlatır.

             (3) KK’lar, faaliyetlerine son verecek olmaları dolayısıyla sebep olabilecekleri zararlardan sorumlu olur.

             Kayıt kuruluşlarının faaliyetlerine son verilmesi

             MADDE 19 – (1) KK’nın ilgili mevzuat hükümlerine uymaması, yükümlülüklerini yerine getirmemesi, aranan nitelikleri yitirmesi gibi hallerde faaliyetlerine Kurum tarafından son verilebilir. 

             (2) Bu durumda Kurum derhal KK’lar arası transfer işlemlerini başlatır.

             (3) KK’lar, faaliyetlerine son verilecek olması dolayısıyla sebep olabilecekleri zararlardan sorumlu olur.

             Kayıt kuruluşları arası transfer

             MADDE 20 – (1) Alan adı sahipleri, talep etmeleri halinde, hizmet aldıkları KK’yı değiştirebilirler.

             (2) Bir KK’nın faaliyetlerine son vermesi veya son verilmesi durumunda faaliyet gösteren diğer bir KK’ya zorunlu transfer gerçekleştirilir.

             (3)  KK’lar arası transfer işlemlerine ilişkin hususlar Kurum tarafından düzenlenir.

             (4) KK’lar arası transfer işlemleri ile ilgili uyuşmazlıklar Kurum tarafından değerlendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Alan Adı Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri

             Alan adı sahibinin hakları

             MADDE 21 – (1) Alan adı sahibi;

             a) Alan adını tahsis süresi boyunca kullanma,

             b) Alan adı tahsisini yenileme,

             c) Alan adından feragat etme,

             ç) Hizmet aldığı KK’yı değiştirme

haklarına sahiptir.

             Alan adı sahibinin yükümlülükleri

             MADDE 22 – (1) Alan adı sahibi;

             a) İlgili mevzuata uymakla,

             b) KK’ya tam ve doğru bilgiler vermekle; bu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri derhal hizmet aldığı KK’ya bildirmekle,

             c) Üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmemekle,

             ç) KK’lar arası zorunlu transfer hallerinde bilgilendirilmesini müteakip gereken işlemleri yapmakla

yükümlüdür.

ALTINCI BÖLÜM

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması

             Uyuşmazlık çözüm mekanizması

             MADDE 23 – (1) Alan adları ile ilgili ihtilaflar alternatif olarak UÇHS’ler tarafından işletilen uyuşmazlık çözüm mekanizması vasıtasıyla çözülür. Uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından düzenlenir.

             Uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcı

             MADDE 24 – (1) Kurum, UÇHS’lerin taşıması gereken asgari nitelikleri, uyması gereken kuralları ve diğer hususları tespit eder ve bunları internet sitesinden ve gerek olduğu hallerde  diğer uygun araçlarla kamuoyuna duyurur.

             (2) UÇHS olmak isteyen taraflar Kurum’a başvuruda bulunurlar. Kurum tarafından gerekli şartları taşıdığı tespit edilen taraflara UÇHS olarak faaliyette bulunabilmelerini teminen faaliyet belgesi düzenlenir.

             (3) UÇHS’lerin, ihtilafların çözümü sürecini başarıyla yönetebilecek, idari ve teknik yetkinliği haiz olmaları ve olası ihtilaf konularında uzman yeterli sayıda hakemi listelerinde bulundurabilmeleri gerekir.

             (4) Bu Yönetmelik veya Kurum tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya UÇHS olmak için aranan asgari nitelikleri kaybeden UÇHS’ler hakkında faaliyetlerine son vermek de dahil olmak üzere Kurum tarafından gerekli tedbirler alınır.

             (5) UÇHS’ler en az bir ay önceden Kuruma bildirimde bulunmaları halinde ve hakemleri aracılığıyla yürütmekte oldukları uyuşmazlık çözüm süreçlerini karara bağlamak şartıyla faaliyetlerine son verebilirler. UÇHS’ler faaliyetlerine son vermeleri dolayısıyla sebep oldukları zararlardan sorumludurlar.

             Uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru

             MADDE 25 – (1) Uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru için;

             a) İhtilaf konusu alan adının, sahip olunan ya da ticarette kullanılan marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işaretlerle benzer ya da aynı olması ve

             b) Alan adını tahsis ettiren tarafın bu alan adı ile ilgili yasal bir hakkı ya da bağlantısının olmaması ve

             c) Bu alan adının alan adı sahibi tarafından kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması

gerekmektedir.

             (2) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan üç şartın birlikte sağlandığını iddia eden şikâyetçi, uyuşmazlığın çözümü için UÇHS’lerden birini tercih ederek başvurusunu yapar. Şikâyetçi başvuruda bulunduğu UÇHS’nin kendisine kesin bir karar bildirmesine kadar aynı hususta başka bir UÇHS’ye başvuruda bulunamaz.

             Hakemler

             MADDE 26 – (1) UÇHS’lerin listelerinde yer alacak hakemlerin fikri mülkiyet hakları hukuku, marka hukuku, ticaret hukuku veya bilişim hukuku alanlarında uzman olması gerekir.

             (2) Hakemler, uyuşmazlık konusu alan adına ve taraflarına ilişkin bağımsızlık ve tarafsızlıklarını gösterir yazılı beyanlarını UÇHS’ye sunmalarını müteakip çalışmaya başlarlar.

             (3) Hakemlerin çalışmalarını kendilerine iletilen bilgi, belge ve delillerden oluşan dosya üzerinden yapmaları esas olup, gerek görülmedikçe, taraflar şahsen dinlenmez.

             Kararın alınması

             MADDE 27 – (1) Hakem veya hakem heyeti, ilgili mevzuat, içtihatlar ve yargı kararlarını da göz önüne alarak, şikâyetçi tarafın talebi doğrultusunda alan adlarının iptaline, şikâyetçi tarafa devrine veya şikâyetçi tarafın talebinin reddine karar verir. Hakem kurulunun kararları basit çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılamaz.

             (2) UÇHS, kendisine iletilen kararı bir gün içinde Kuruma ve şikâyetle ilgili taraflara bildirir ve İnternet sitesinde yayımlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Ücretler

             MADDE 28 – (1) Alan adları ile ilgili işlemler ve uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesi ile ilgili işlemler ücreti mukabili gerçekleştirilir.

             (2) Alan adı tahsis ve yenilemesine ilişkin ücretler KK’lar tarafından Kuruma ödenir. Bu ücretler Kuruma gelir olarak kaydedilir.

             (3) KK’lar, Kurumca belirlenen ücretleri göz önüne alarak, alan adları ile ilgili olarak kişilerden alacağı işlem ücretlerini belirler.

             (4) Kurum, sürdürülebilir rekabet ortamının sağlanmasını ve tüketici haklarının korunmasını teminen, gerektiğinde, KK’ların alan adları ile ilgili işlem ücretlerini de düzenleyebilir.     

             (5) UÇHS’ler, Kurumca belirlenen ücretleri üst sınır olarak esas alıp uygulayacakları işlem ücretlerini belirlerler. Kurum, gerektiğinde uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesi ile ilgili işlem ücretlerine ilişkin alt sınırı da belirleyebilir.

             (6) Alan adının iptali veya alan adından feragat edilmesi hallerinde ödenen ücretler iade edilmez.

             (7) Uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru esnasında ödenen ücretler iade edilmez.

             Rehberlik hizmeti

             MADDE 29 – (1) Rehberlik hizmeti bilgilendirme amaçlıdır. Rehberde yer alacak bilgiler Kurum tarafından belirlenir.

             (2) Rehberde sadece alan adı ile sorgulama yapılabilir.

             (3) Rehberde sorgulama yapan kişiler edindiği bilgileri istem dışı elektronik posta göndermek, ticari faaliyette bulunmak gibi amaçlarla kullanmayacağını taahhüt eder.

             (4) KK’lar rehberde yer alan bilgilerin istek dışı elektronik posta göndermek, ticari faaliyette bulunmak gibi amaçlarla kullanılmasını engellemek için mevcut teknolojik imkânlar çerçevesinde gerekli tedbirleri alırlar.

             Yeni alt alan adlarının tahsise açılması

             MADDE 30 – (1) Kurum tarafından tahsise açılmasına karar verilen yeni alt alan adları Kurumun İnternet sitesinden ve gerek olduğu hallerde diğer uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur. Duyuruda alan adı tahsisinin belgeli ya da belgesiz yapılacağı da belirtilir.

             (2) Belgeli tahsis edilecek yeni alt alan adlarının tahsisine ilişkin hususlar Kurum tarafından düzenlenir. 

             Tahsise kapalı adlar listesi

             MADDE 31 – (1) Tahsise kapalı adlar listesine alınacak ve bu listeden çıkarılacak alan adları Kurum tarafından, gerekli görülmesi halinde konuyla ilgili uzmanların görüşüne de başvurularak belirlenir.

             (2) Alan adının tahsise kapalı adlar listesine alınması ve bu listeden çıkarılması hallerinde varsa alan adı sahibi ve ilgili KK bilgilendirilir.

             (3) Alan adının tahsise kapalı adlar listesinden çıkartılması halinde alan adı varsa sahibine iade edilir.

             Tahsisi kısıtlı adlar listesi

             MADDE 32 – (1) Tahsisi kısıtlı adlar listesine alınacak ve bu listeden çıkarılacak alan adları ile bu alan adlarının tahsisinin yapılacağı taraflar ve tahsiste istenecek bilgi ve/veya belgeler Kurum tarafından, gerekli görülmesi halinde konuyla ilgili uzmanların görüşüne de başvurularak belirlenir.

             (2) Tahsisi kısıtlı adlar listesine alınan alan adının tahsisinin uygun taraflara yapılmadığı tespit edilirse alan adı ilgili taraflar bilgilendirilerek iptal edilir.

             (3) Alan adının tahsisi kısıtlı adlar listesinden çıkartılması halinde alan adı varsa sahibine iade edilir.

             Geçiş süreci

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde TRABİS faaliyete geçene kadar mevcut işleyiş devam eder.

             (2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde TRABİS faaliyete geçirilir.

             (3) Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Nic.tr (“.tr” Alan Adları Yönetimi) TRABİS’in en kısa sürede faaliyete geçmesi için gerekli desteği sağlamakla ve ilgili tüm bilgi ve belgeleri Kuruma aktarmakla yükümlüdür.

             (4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tahsisli olan, bu tarihten TRABİS’in faaliyete geçmesine kadarki sürede tahsis edilen ve asgari bir KK faaliyete geçene kadarki sürede tahsis edilen alan adları tahsis sürelerinin sonuna kadar kullanılmaya devam eder.

             (5) Mevcut işleyişte Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Nic.tr (“.tr” Alan Adları Yönetimi) tarafından kayıt operatörü olarak belirlenmiş bulunan taraflardan KK olmak isteyenler TRABİS’in faaliyete geçmesinden sonraki altı ay içinde bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli işlemleri tamamlayarak KK olarak faaliyete başlarlar. Gerekli işlemleri tamamlamadığı için KK olamayan veya KK olmak istemeyen kayıt operatörleri bu süre sonunda faaliyetlerini durdururlar ve daha önce tahsis, yenileme ve benzeri işlemlerine aracılık etmiş oldukları alan adlarına ilişkin bilgi ve belgeleri Kuruma aktarırlar.

             (6) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrasında belirtilen alan adlarının sahipleri, TRABİS’in faaliyete geçmesinden sonra ve istemeleri halinde ilgili alan adının tahsis süresinin sona ermesinden önce veya tahsis süresinin sona ermesinden sonra sahip oldukları alan adına ilişkin işlemleri yapmak üzere, Kurumun İnternet sitesinde yer alan KK’lardan birini tercih ederler. Başvuru yapılan KK, ilgili bilgi veya belgeleri de temin ederek bu alan adı sahiplerini kimlik doğrulama dâhil gerekli işlemleri yapmak suretiyle sistemine kaydeder.

             (7) Kişilerin alan adlarına ilişkin işlemleri asgari bir KK faaliyete geçene kadar TRABİS vasıtasıyla yerine getirilir.

             Geçiş sürecinde satış ve devir

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süre boyunca alan adları satılamaz ancak aşağıda belirtilen durumlarda başkalarına devredilebilir;

             a) Gerçek kişilerin ölüm, gaiplik, gaiplik karinesi gibi durumlarında alan adı yasal mirasçılara devredilebilir.

             b) Tüzel kişiler, sahip oldukları alan adını birleşme, devralma gibi sebeplerle devredebilirler.

             c) Marka ve/veya patent sahibi gerçek ve/veya tüzel kişiler bu marka ve/veya patent ile ilgili haklarını devretmeleri durumunda sahip oldukları marka ve/veya patente ilişkin alan adlarını da devredebilirler.

             ç) Fikir veya sanat eserlerinin kayıt ve tescilini yaptırmış olan gerçek ve/veya tüzel kişiler bu fikir veya sanat eserleri ile ilgili haklarını devretmeleri durumunda sahip oldukları fikir veya sanat eserlerine ilişkin alan adlarını da devredebilirler.

             (2) Devir talebi hizmet alınan KK’nın İnternet sitesinde yer alan ilgili formun tam ve doğru olarak doldurulması suretiyle yapılır. KK’nın, TRABİS üzerinden gerekli işlemleri tamamlaması halinde alan adının devri gerçekleştirilir.

             (3) Devredilen alan adının kullanım süresi değişmez.

             “a.tr”  yapısındaki alan adlarının ilk tahsisi

             GEÇİCİ MADDE 3 – (1) “a.tr”  yapısındaki alan adlarının ilk tahsisi belgeli olarak Kurum tarafından düzenlenecek çerçevede yapılır.

             (2) “a.tr”  yapısındaki alan adlarının ilk tahsisinde alınacak başvuru ücretleri Kurum tarafından belirlenir.

             (3) İlk tahsis işlemlerinde, sırasıyla, kamu kurum ve kuruluşlarına, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlara, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarına, kamuya yararlı dernekler ve vakıflar ile işçi ve işveren meslek kuruluşlarına öncelik verilir.

             Yürürlük

             MADDE 33 – (1) Bu Yönetmeliğin;

             a) 13 üncü maddesi TRABİS’in faaliyete geçmesinden üç yıl sonra,

             b) 14 üncü, 15 inci ve 24 üncü maddeleri ile Geçici Madde 1’i yayımı tarihinde,

             c) Geçici Madde 3’i TRABİS’in faaliyete geçmesinden oniki ay sonra,

             ç) Diğer maddeleri TRABİS’in faaliyete geçtiği tarihten itibaren

yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

 

EK

Alan Adlarının Yapısı ve Belgeli Tahsis Edilen Alt Alanlar

1.        Tanımlar

“a.b.tr” ve “a.tr” yapısındaki İnternet alan adlarında;

 

tr
 Ülkemizin ISO (International Organization for Standardization –Uluslararası Standardizasyon Örgütü) 3166 standardı ile belirlenen ve İnternet alan adlarında kullanılan kodunu
 
b
 “.tr” uzantılı İnternet alan adları altında tanımlanan alt alan adlarını
 
a
 Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kişilerin serbestçe belirlediği alanı
 

ifade eder.

 

2.        Alt Alanlar

“.tr” altında tanımlanan alt alanlar aşağıda belirtilmiştir.

 

“.com”
 “.net”
 “.biz”
 “.info”
 “.bbs”
 
“.name”
 “.org”
 “.web”
 “.gen”
 “.av”
 
“.tv”
 “.dr”
 “.k12”
 “.tel”
 “.bel”
 
“.gov”
 “.edu”
 “.pol”
 “.tsk”
 
 

 

3.        Belgeli Tahsis Edilen Alt Alan Adları

Aşağıda yer alan alt alanlar belirtilen taraflara Kurumun belirleyeceği belgeler karşılığında tahsis edilir.

Alt Alan
 Tahsis Edilecek Taraf
 
“.av”
 Türkiye Barolar Birliğine kayıtlı serbest avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortaklıkları
 
“.bel”
 İçişleri Bakanlığı kayıtlarında yer alan belediyeler
 
“.dr”
 Türk Tabipler Birliğine kayıtlı tıp doktorları, doktor ortaklıkları, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık kuruluşları
 
“.edu”
 T.C. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından tanınan yüksek eğitim kurumları
 
“.gov”
 Kamu kurum ve kuruluşları
 
“.pol”
 Emniyet Genel Müdürlüğü ve bünyesindeki birimler
 
“.k12”
 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylanmış okul öncesi eğitim veren kreş, anaokulu, ilköğretim, lise ve dengi öğretim kurumları
 
“.tsk”
 Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan birimler

ONLINE EĞİTİM VİDEOLARI

Makaleler

 • Uzaktan Yönetim
  Sınırsız, duvarsız ofisler hayalleri pandemi sayesinde gerçek oldu. Çoğu şirket aslında yıllardır uzaktan satış yönetimi, kanal yönetimi, servis yönetimi, help desk ve home office yöntemlerini kullanıyordu. Pandemi dönem...
 • Orkestrayı yönetmek isteyen sırtını kalabalığa dönmelidir.
  "Orkestrayı yönetmek isteyen sırtını kalabalığa dönmelidir." diyen James Crook  Yukarı Kanada ve Batı Kanada'da bir işadamı ve siyasi figürdü. 1778'de İskoçya'nın Kilmarnock şehrinde doğdu ve 1791'de üvey karde...
 • Cargill-Turyağ İş Ortakları Eğitim Maratonu
  Kasım Ayında  Başlayan  Cargill-Turyağ İş Ortakları Satış eğitimleri Ocak Ayı Ortasında Tamamlandı. İletikom Kıdemli Danışmanı Tayfun Türkalp tarafından özel olarak uzaktan sınıf eğitimi olarak hazırlanan inter...
 • Medicana Ekibi Uzaktan İletişim Eğitimi
  Medicana Sağlık Çalışanları İletikom Danışmanı Tayfun Türkalp ile zoom üzerinden iletişim eğitimi aldılar. İki grup olarak eğitime katılan çalışanlar grup çalışmaları ve interaktif uygulamalar ile başarıyla eğitimlerini ...
 • Herkesin- her şeyin bir hikayesi var
  "Merhaba bu gün nasıl geçti?" diye sorduğunuzda karşı taraftan o günle ilgili bir hikaye bekliyorsunuz demektir. İnsanlar iletişimde hikaye dilini kullanmayı ve duymayı çok severler. "Karnın aç mı?" sorusuna bazıları aba...
 • Tahsilat İş Süreçleri
    Özellikle yüksek enflasyon ve faiz dönemlerinde kurumların nakit akışı çok önem kazanmaktadır. Günümüzde ödeme araçları çoğaldıkça, kişiler ve kurumlar nakit akışlarını planlamakta zorlanmaya başladılar. Böylece ...
 • Müşteri Deneyim Haritası Nasıl Oluşturulur
  Bir müşteri deneyim haritası, müşterinin deneyiminin hikayesini anlatır: ilk temastan, katılım sürecinden ve uzun vadeli bir ilişkiden neler hissettiğini gösterir. Pazarlama uzmanları bu hikayenin belirli bir bölümüne...
 • Her şey ters gidiyordu
  Günümüzde gerek yetişme tarzımız gerekse çevremiz bizi çok etkiliyor. Güvenlik ve gelecek korkusu maalesef ülkemiz insanını somurtan ve bezgin bir davranış biçimine sokuyor. Bu negatif sarmal içine giren insanlar etrafla...
 • Lansman ve Bayi Etkinliklerinde Teknoloji Kullanımı
  Yeni bir ürünün veya hizmetin veya markanın satışa sunulması için yapılan lansman etkinliklerinde katılımcıların aklında yer almak önem kazanmaktadır. Pazarlama yöneticileri ve çalıştıkları yaratıcı ajanslar sürekli ye...
 • İletikom TÜLBEK İşbirliği
  İletikom Danışmanları Türk Lions Beceri Geliştirme Vakfı İşbirliği ile Genele Açık Eğitimler Düzenlemeye başladı. İlki 12 Mayıs 2108 de Taksim Riva Otelde yapılacak 1 günlük eğitimin konusu Uygulamalı Perakende Satış D...

Danışmanlık Konularımız

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next

Kurumsal Anayasa Çalışması

AMACI Hedeflerde başarıya odaklı ortak çalışma kültürü Şeffaf, yapıcı, katılımcı şirket iletişim kültürü Örgüt iklimini kişisel yetkinliklerini geliştirerek, hizmet sunuşta yenilikçi ve farklı olmak Müşteriyi patron olarak düşünen, ona sunulacak hizmetleri sürekli mükemmeliyetçi bir...

Kurumsal Bilgi Yarışması

Kurum kültürü, bir örgüt içinde insanların nasıl davranması, birbirlerini nasıl etkilemeleri gerektiğini biçimlendiren, işlerin nasıl yapıldığını gösteren ortak paylaşılan inançlar, tutumlar, tahminler ve beklentiler modelidir. Kurumsal Bilgi Yarışması... Birbirine ait olma duygusunun...

Kişisel Yetkinlik Envanteri

İletikom Yetkinlik değerlendirme sistemi, yöneticilerin, yönetici adaylarının ve çalışanların pozisyonuna göre kişilik ve yetkinliklerinin belirlenmesi, gelişim gereken alanların saptanarak bir yol haritası oluşturulmasına destek olması amacı ile geliştirildi... Katılımcılar kendi ve...

Müşteri Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

Müşteri Memnuniyeti ölçümleri kurumsal firmalar için en kilit yönetim araçlarından birisidir. Sistem işleyiş ve personel performansının değerlendirilmesinde büyük önem taşır. Geliştirdiğimiz bu sistem sayesinde müşterilerinize sunduğunuz hizmetin kalitesini anlık olarak...

Hürriyet'in Tarihinde Bir İlk: Sağlık Eki

Hürriyet'in Tarihinde Bir İlk: Sağlık Eki

Avrupa'da 180 bin tiraja sahip 10 ülkede yayınlanan Hürriyet Avrupa gazetesi için Hürriyet'in de tarihinde ilk defa çıkarttığı "Sağlık Eki"ni ekipçe hazırladık. 19 Eylül 2015'te çıkan sağlık ekinde hepsi alanında...

Sağlık Eki (2)

 Sağlık Eki (2)

  Avrupa'da 180 bin tiraja sahip 10 ülkede yayınlanan Hürriyet Avrupa gazetesi için Hürriyet'in de tarihinde ilk defa çıkarttığı "Sağlık Eki"ni ekipçe hazırladık. 19 Aralık 2015'te çıkan sağlık ekinde hepsi alanında...

Sunum Danışmanlığı

Sunum Danışmanlığı

Sunum Fırsattır. Girişimcileri, yöneticileri, yatırımcıları ve müşterileri ikna etmek ve harekete geçirmek için bir fırsattır.'Bilgi bende, heyecan bende, gayret bende. Çok iyi bir sunum yapmak için başka neye ihtiyacım var?'...

Müşteri Deneyim Ölçümlerinde Neleri Ölçmeliyiz

Müşteri Deneyim Ölçümlerinde Neleri Ölçmeliyiz

Müşteri deneyimi ölçümleri için kurumun müşteri temas noktalarını, müşteri kategorilerini ve ölçüm kriterlerini belirlemesi çok önem kazanıyor. B2B de ve B2C de kanallar ve temas noktaları farklılıklar gösteriyor. İnternet satışında...

Müşteri Deneyimi Ölçümü

Müşteri Deneyimi Ölçümü

Müşterinin kurumumuzla iletişim ve etkileşime geçtiği tüm noktalarda, neler hissettiğini, ve nelerden etkilendiğini keşfetmek için yapılan çalışmalara müşteri deneyimi ölçümü diyebiliriz. Bunun için farklı kanallardan müşteri ile etkileşimi de değerlendirmemiz...

Başarı Arayanlara Koçluk

Başarı Arayanlara Koçluk

İletikom İş hayatına yeni başlayan, ya da çalıştığı işlerde başarıyı arayanlara özel hizmet geliştirdi. Yaklaşık yarım günlük bir çalışma ve yetkinlik değerlendirmesi ile, çalışma hayatında başarılı olmak isteyenlerin iletişim, sayısal...

MM+ Müşteri Deneyimi Ölçümleri

MM+ Müşteri Deneyimi Ölçümleri

    Neden Müşteri Memnuniyeti Değerlendirme Sistemi? Yapılan araştırmalara göre memnun bir müşteri, memnuniyetini ortalama 5 kişi ile paylaşırken; memnun olmayan bir müşteri ise memnuniyetsizliğini ortalama 9 kişiye aktarmakta ve olumsuz bir tanıtım...

Sağlık İletişim ve Sosyal Medya Danışmanlığı

Tüketiciler artık facebook, twitter gibi sosyal paylaşım ağlarında satın aldıkları ürün veya hizmetler hakkında yorum yapmaya, şikayetlerini bildirmeye başladılar. Sosyal ağlar bir yandan pazarlama ve satış konularında yeni medya olarak...

Online Satış Yönetimi Danışmanlığı

Online Satış Yönetimi Danışmanlığı

Etkili satış yöneticileri aşağıdaki fonksiyonları başarı ile yaparsa, ekip satışında gelişme sağlanır. Siz kendinizi ya da yöneticinizi bu konuda yeterli görüyor musunuz? Doğru satıcı seçimi: Nasıl ve ne kriterlerde eleman seçeceğim,...

İnsan Kaynakları Danışmanlığı-Outsource

Çalışanlarınızın tüm potansiyelini ve yetkinliğini kullanabildiğini ve kullanmak için optimum yolları bulduğunu söyleyebilir misiniz? Şirketinizdeki tüm çalışanların hedeflerine ulaşabilmek için yüksek motivasyonla ve yaratıcı fikirlerle, her gün çalışmak için uygun ortamları...

Pazarlama ve Satış Danışmanlığı

Pazarlama ve Satış Danışmanlığı

Satışlarınız her yıl artıyor ancak, Pazar payınız da aynı oranda artıyor mu? Satışlar artarken kar marjınız düşüyor mu? Hangi müşterileri siz, hangilerini bayileriniz yönetiyor. Doğru iş ortakları seçebildiniz mi? Seçim kriterleriniz var...

Online-Yönetici Koçluğu

Online-Yönetici Koçluğu

Bu çalışmayla yönetici, hedeflerine hızlı ve emin adımlarla ulaşabilmektedir. Ayrıca hem kendisinin hem de ekibinin performansını artırmak için gerekli olan becerileri edinmekte, gelişmekte ve kendisini daha iyi tanımaktadır. İş dünyasının...